People

 

Qiuhua Liang‌‌

Professor Qiuhua Liang
Professor of Hydrosystems Modelling

 

Jingming Hou‌‌

Dr Jingming Hou
Research Associate

 

Luke Smith

Luke Smith
Post Graduate Researcher

Samantha Mahaffey‌‌

Samantha Mahaffey
Post Graduate Researcher

Reza Amouzgar‌‌‌

Reza Amouzgar
Post Graduate Researcher

 

 

Xilin Xia

Xilin Xia
Post Graduate Researcher

Jingchun Wang

Jingchun Wang
Post Graduate Researcher

Xiaodong Ming

Xiaodong Ming
Post Graduate Researcher