Nhân Sự

Dr Carmen Hubbard

 • Quản Lý Dự Án Chính

Professor Matthew Gorton

 • Đồng Quản Lý Dự Án

Professor Tran Tien Khai

 • Điều Phối Dự Án ở Việt Nam

Dong Thi Minh Hang

 • Trợ Lý Dự Án & Thiết Kế Website

Guy Garrod

 • Thành Viên Dự Án

Dr Hoang Van Viet

 • Thành Viên Dự Án

Professor Fred Lemke

 • Thành Viên Dự Án

Anne Liddon

 • Giám Đốc Truyền Thông

Nguyen Minh Huong

 • Thành Viên Dự Án

Dr Nguyen Thi Quynh Thuan

 • Thành Viên Dự Án

Dr Ankush Prashar

 • Thành Viên Dự Án

Ross Wilson

 • Hỗ Trợ Viên Dự Án

Dr. James Taylor

 • Thành Viên Dự Án

Dr Natalia Yannopoulou

 • Thành Viên Dự Án